Charitatívny aukčný salón spája umenie a charitu

14. ROČNÍK

Vďaka peknej myšlienke a cielenej pomoci autori venujú výtvarné diela na dobročinný účel. Počas jesennej aukcie dražíme umelecké diela a výťažok je použitý ako finančná pomoc pre ľudí s telesným znevýhodnením. Aukciu realizujeme v spolupráci s Nadáciou TA3 a Aukčnou spoločnosťou SOGA. Priaznivci výtvarného umenia tak môžu získať nielen hodnotné dielo, ale aj pomôcť ľuďom v neľahkej životnej situácii. Galavečerom charitatívnej dražby sprevádza moderátorka Soňa Müllerová a program spríjemňuje vystúpenie známych hudobníkov. Diela slovenského súčasného umenia licituje kunsthistorička Nina Gažovičová. Súčasťou projektu je aj výstava diel s komentovanou prehliadkou.

Za trinásť ročníkov charitatívneho projektu APPA poskytla 89 rodinám s telesne znevýhodneným členom finančnú výpomoc spolu vo výške 351 863 € na nevyhnutné potreby, ktoré zlepšia kvalitu ich života. Doteraz sa dražilo 573 umeleckých diel.

Aktuálne projektom pomáhame šiestim členom klubu APPA, deťom aj dospelým s telesným znevýhodnením.

Ako sa zúčastniť aukcie?

Živá aukcia
 • 14. ročník Charitatívneho aukčného salóna sa uskutoční 28. 11. 2024 v Galérii UMELKA, v Bratislave. Pozostáva z kombinácie živej a online dražby. Online aukciu realizujeme prostredníctvom webovej stránky aukcia.appa.sk od 22. 11. do 27. 11. 2024, živá dražba na ňu nadväzuje.
 • Zúčastniť sa môžete osobne, v zastúpení, ale aj prostredníctvom telefonického pripojenia.
 • Dražiteľom môže byť len osoba staršia ako 18 rokov.
 • Dražba sa bude riadiť dražobným poriadkom, ktorý bude vyvesený v priestoroch konania aukcie.
 • Dražené diela si môžete prehliadnuť na predaukčnej výstave, ktorá sa bude konať od 22. 11. do 28. 11. 2024 v priestoroch Galérie UMELKA, Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava.
 • Aukcia je neverejná, vstup je na pozvánky, preto Vás prosíme o včasné potvrdenie účasti.
Osobná účasť
 • Ak sa zúčastníte osobne, pred samotným konaním aukcie si prevezmete dražobné číslo.
 • Aukciu bude riadiť licitátor. Licitovať sa začína z vyvolávacej ceny diela a navyšuje sa o 30 Eur (diela s vyvolávacou cenou do 400 Eur) a o 50 Eur (diela s vyvolávacou cenou nad 400 Eur).
 • Za navýšenie sa považuje, ak dražiteľ viditeľne zdvihne dražobné číslo. Pokiaľ po druhom vyzvaní nikto nenavýši cenu, licitátor oznámi ešte raz posledné navýšenie a priklepne vec dražiteľovi. Ten sa stáva vydražiteľom diela.
Účasť v zastúpení
 • Záujemca môže získať ktorékoľvek dielo aj bez osobnej účasti, ak vyhotoví písomnú plnú moc prostredníctvom tlačiva o splnomocnení.
 • Splnomocniť môžete licitátora, alebo zástupcu APPA, alebo kohokoľvek iného prostredníctvom tlačiva, ktoré je súčasťou aukčného katalógu.
 • V tlačive je potrebné určiť dielo (diela), o ktoré máte záujem a limit ceny pre každé dielo zvlášť.
Účasť prostredníctvom telefonického pripojenia
 • Zúčastniť sa môžete aj prostredníctvom telefonického pripojenia priamo do aukčnej siene. Je potrebné vyplniť včas tlačivo o telefonickom pripojení, ktoré je súčasťou aukčného katalógu.
Online aukcia
Podmienky charitatívnych on-line aukcií Asociácie pomoci postihnutým – APPA platné od 25. 3. 2024
(ďalej aj len ako „Podmienky“)

1. Úvodné ustanovenia

- Občianske združenie Asociácia pomoci postihnutým – APPA, Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava IČO: 42 173 809 zapísané v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod reg. č. VVS/1-900/90-33847 (ďalej aj len ako „Organizátor“) vydáva tieto Podmienky s cieľom upraviť proces a právne vzťahy pri organizácii dobročinných elektronických on-line aukcií organizovaných Organizátorom v súlade s ním sledovaným verejnoprospešným účelom definovaným v stanovách občianskeho združenia v platnom znení (ďalej aj len ako „Aukcie“, jednotlivo aj len ako „Aukcia“).

- Organizátor organizuje Aukcie výlučne za účelom vyzbierania finančných prostriedkov pre pomoc ľuďom s telesným znevýhodnením.

- Tieto Podmienky sú zverejnené na webovom sídle https://aukcia.appa.sk. Zapojením sa do ktorejkoľvek Aukcie vyjadrujú zúčastnené osoby svoj súhlas s týmito Podmienkami.

2. Definície pojmov

2.1 Aukcia je proces, ktorého účelom je prechod vlastníctva alebo iného práva k Predmetu aukcie konaná na základe návrhu Organizátora, pri ktorom Organizátor zverejní predmet aukcie vopred neurčenému okruhu dražiteľov s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na dražiteľa, ktorý urobí najvyššiu ponuku, po splnení podmienok v časti 3 body c) a d) prejde vlastnícke právo k predmetu aukcie. Aukcia má presne stanovené podmienky, najmä čas trvania Aukcie, najnižšie podanie (vyvolávacia cena, pod ktorú nie je možné predmet Aukcie získať), popis predmetu Aukcie a opis charitatívneho účelu, na ktorý budú peňažné prostriedky získané z Aukcie použité.

2.2 Účastník Aukcie (ďalej aj len ako „Účastník“) je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá v súlade týmito Podmienkami a s ďalšími podmienkami Aukcie zverejnenými Organizátorom ponúka cenu, ktorú je ochotná zaplatiť za predmet Aukcie.

2.3 Vydražiteľ (ďalej aj len ako „Vydražiteľ“) je ten Účastník, ktorý ponúkol najvyššiu sumu za predmet aukcie a získal tak právo nadobudnúť ho do svojho vlastníctva, po splnení ďalších podmienok definovaných v čl. 3 týchto Podmienok. Suma ponúknutá Vydražiteľom je darom, ktorý sa Vydražiteľ zaviazal uhradiť v prospech príjemcu, ktorého vopred určil Organizátor. Pre vylúčenie pochybností, príjemcom daru v zmysle tohto bodu pravidiel môže byť buď Organizátor, iná nezisková organizácia určená Organizátorom alebo fyzická osoba (ďalej aj len ako „Príjemca“).

2.4 Predmet aukcie (ďalej aj len ako „Predmet aukcie“) je Organizátorom určená vec, právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, prípadne prevoditeľný súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt.

2.5 Vyvolávacia cena alebo najnižšie podanie (ďalej aj len ako „Vyvolávacia cena“) je odhadovaná hodnota daru stanovená Organizátorom a ktorá predstavuje najnižšie podanie v Aukcii, pod hodnotu ktorého nie je možné Predmet aukcie získať. Minimálne každé ďalšie podanie je vyššie o 50 eur, ak nie je Organizátorom pre konkrétnu Aukciu zverejnená iná hodnota ďalšieho podania.

2.6 Ponuka (ďalej aj len ako „Ponuka“) je cenová ponuka Účastníka vyjadrená v peniazoch v mene Euro, za ktorú je Účastník ochotný kúpiť Predmet aukcie. Dražiteľ dáva Ponuku prostredníctvom portálu na webovom sídle https://aukcia.appa.sk.

2.7 Výťažok (ďalej aj len ako „Výťažok“) je suma vyjadrená v peniazoch dosiahnutá za Predmet aukcie prostredníctvom Aukcie. Výťažok predstavuje dar poskytnutý Účastníkom v prospech Príjemcu.

3. Priebeh aukcie

3.1 Termín konania Aukcie, Predmet aukcie, Vyvolávaciu cenu vo vzťahu ku každému Predmetu aukcie, čas trvania aukcie a bankové údaje určené na úhradu Výťažku zverejní Organizátor na webovom sídle https://aukcia.appa.sk.

3.2 Účastníci Aukcie sa registrujú prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle https://aukcia.appa.sk.

3.3 Účastníci sú oprávnení predkladať ponuky v elektronickej forme prostredníctvom aukčného portálu na webovom sídle https://aukcia.appa.sk.

3.4 Čas trvania aukcie sa automaticky predlžuje o 5 minút, pokiaľ v posledných 5 minútach aukcie došlo k prihodeniu k cene ktoréhokoľvek predmetu aukcie.

3.5 Po uplynutí stanoveného času trvania aukcie Organizátor kontaktuje elektronickou poštou Vydražiteľa každého Predmetu aukcie s výzvou na úhradu peňažnej sumy vo výške poslednej Ponuky Vydražiteľa v lehote piatich (5) kalendárnych dní.

3.5 Ak Vydražiteľ neuhradí peňažnú sumu v zmysle bodu 3.4 týchto Podmienok v lehote do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Organizátora, jeho právo na získanie ním vydraženého Predmetu aukcie zaniká a prechádza na Účastníka s druhou najvyššou Ponukou (ďalej aj len ako „Náhradný vydražiteľ“). Proces podľa predchádzajúcej vety opakuje Organizátor až momentu pripísania Výťažku za príslušný Predmet aukcie na bankový účet určený Organizátorom. Ak sa k niektorému Predmetu aukcie nepodarí dosiahnuť získanie Výťažku v zmysle bodov 3.4 a 3.5 týchto Podmienok, považuje sa Aukcia v tomto rozsahu za zrušenú a bez právnych účinkov vo vzťahu k príslušnému Predmetu aukcie.

3.7 Po uhradení Výťažku Vydražiteľom Organizátor zabezpečí na vlastné náklady doručenie príslušného Predmetu aukcie Vydražiteľovi, a to najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní na registrovanú alebo inú dohodnutú adresu Vydražiteľa.

4. Spoločné a záverečné ustanovenia

4.1 Nakoľko Organizátor je právnickou osobou, ktorá nie je založená za účelom dosahovania zisku a ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť a nakoľko Výťažok predstavuje dar v prospech Príjemcu, nie je možné vo vzťahu k Aukcii podať reklamáciu. Organizátor však akýkoľvek podnet či sťažnosť smerujúcu k priebehu Aukcie podanú Účastníkom starostlivo posúdi a vyvinie v rámci svojich možností maximálne úsilie smerujúce k odstráneniu prípadných nedostatkov.

4.2 Príjemca výslovne súhlasí s tým, že Výťažok za Predmet aukcie nebude vymáhať od Vydražiteľa ani Organizátora vymáhať súdnou cestou.

4.3 Spracúvanie osobných údajov osôb dotknutých Aukciou je upravené v Podmienkach spracúvania osobných údajov vydaných Organizátorom, ktoré sú zverejnené na webovom sídle https://aukcia.appa.sk.

4.4 Organizátor si vyhradzuje právo Aukciu kedykoľvek prerušiť alebo zrušiť, a to zverejnením oznámenia na webovom sídle https://aukcia.appa.sk. Každý z Účastníkov a Príjemcov znáša svoje náklady spojené s jeho prípravou a účasťou v Aukcii a nemá nárok na ich úhradu Organizátorom, a to ani v prípade pozastavenia alebo zrušenia Aukcie alebo v prípade zmeny podmienok Aukcie.

4.5 Tieto Podmienky sú platné a účinné od 25.3.2024. Organizátor je oprávnený tieto Podmienky, ako aj ďalšie podmienky konkrétnej Aukcie jednostranne meniť alebo zrušiť, pričom Podmienky platia vždy v tom rozsahu a znení, v akom sú zverejnené na webovom sídle https://aukcia.appa.sk.
Bankové údaje APPA
Názov banky: Tatra Banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: 2929826898/1100
Detail platby: meno autora
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898
BIC: TATRSKBX

 • Platba musí byť realizovaná najneskôr 5 dní po skončení aukcie. Vlastníkom diela sa dražiteľ stáva až po zaplatení vydraženej ceny diela. Sumu je možné uhradiť v hotovosti alebo prevodom na účet APPA. Vydražené diela budú vydané ihneď po zaplatení.
#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com