Charitatívny aukčný salón spája umenie a charitu. Vďaka peknej myšlienke a cielenej pomoci venujú autori výtvarné diela na dobročinný účel.
© 2022 – Asociácia pomoci postihnutým – APPA.

Charitatívny aukčný salón spája umenie a charitu

13. ROČNÍK

Vďaka peknej myšlienke a cielenej pomoci autori venujú výtvarné diela na dobročinný účel. Počas jesennej aukcie dražíme umelecké diela a výťažok je použitý ako finančná pomoc pre ľudí s telesným postihnutím. Aukciu realizujeme v spolupráci s Nadáciou TA3 a Aukčnou spoločnosťou SOGA. Priaznivci výtvarného umenia tak môžu získať nielen hodnotné dielo, ale aj pomôcť ľuďom v neľahkej životnej situácii. Galavečerom charitatívnej dražby nás sprevádza moderátorka Soňa Müllerová a program spríjemňuje vystúpenie známych hudobníkov. Diela slovenského súčasného umenia licituje Nina Gažovičová. Súčasťou projektu je aj predaukčná výstava diel s komentovanou prehliadkou.

Za dvanásť ročníkov charitatívneho projektu APPA poskytla 83 rodinám s hendikepovaným dieťaťom alebo dospelým finančnú výpomoc spolu vo výške 308 693 € na nevyhnutné potreby, ktoré zlepšia kvalitu ich života. Doteraz sa dražilo 531 umeleckých diel.

Aktuálne projektom pomáhame šiestim členom klubu APPA, deťom aj dospelým s telesným hendikepom.

Ako sa zúčastniť aukcie?

 • 12. ročník Charitatívneho aukčného salóna sa uskutoční 24. novembra 2022 v Bratislave, v DOT. Contemporary Art Gallery, v Jurkovičovej Teplárni. Pozostáva z kombinácie živej a online dražby. Online aukciu realizujeme prostredníctvom platformy Aukčnej spoločnosti SOGA od 15. 11. do 22. 11. 2022, živá dražba na ňu nadväzuje.
 • Zúčastniť sa môžete osobne, v zastúpení, ale aj prostredníctvom telefonického pripojenia.
 • Dražiteľom môže byť len osoba staršia ako 18 rokov.
 • Dražba sa bude riadiť dražobným poriadkom, ktorý bude vyvesený v priestoroch konania aukcie.
 • Dražené diela si môžete prehliadnuť na predaukčnej výstave, ktorá sa bude konať od 18.–24. novembra 2022 v vo výstavných priestoroch DOT. Contemporary Art Gallery, Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1, 811 09 Bratislava.
 • Aukcia je neverejná, vstup je na pozvánky, preto Vás prosíme o včasné potvrdenie účasti.
 • Ak sa zúčastníte osobne, pred samotným konaním aukcie si prevezmete dražobné číslo.
 • Aukciu bude riadiť licitátor. Licitovať sa začína z vyvolávacej ceny diela a navyšuje sa o 30 Eur (diela s vyvolávacou cenou do 400 Eur) a o 50 Eur (diela s vyvolávacou cenou nad 400 Eur).
 • Za navýšenie sa považuje, ak dražiteľ viditeľne zdvihne dražobné číslo. Pokiaľ po druhom vyzvaní nikto nenavýši cenu, licitátor oznámi ešte raz posledné navýšenie a priklepne vec dražiteľovi. Ten sa stáva vydražiteľom diela.
 • Záujemca môže získať ktorékoľvek dielo aj bez osobnej účasti, ak vyhotoví písomnú plnú moc prostredníctvom tlačiva o splnomocnení.
 • Splnomocniť môžete licitátora, alebo zástupcu APPA, alebo kohokoľvek iného prostredníctvom tlačiva, ktoré je súčasťou aukčného katalógu.
 • V tlačive je potrebné určiť dielo (diela), o ktoré máte záujem a limit ceny pre každé dielo zvlášť.
 • Zúčastniť sa môžete aj prostredníctvom telefonického pripojenia priamo do aukčnej siene. Je potrebné vyplniť včas tlačivo o telefonickom pripojení, ktoré je súčasťou aukčného katalógu.
 • 12. ročník Charitatívneho aukčného salóna pozostáva z kombinácie živej a online dražby. Online aukciu realizujeme prostredníctvom platformy Aukčnej spoločnosti SOGA od 15.11. do 22.11.2022, živá dražba na ňu nadväzuje.
 • Na online aukcii môžete dražiť po registrácii. Podmienkou účasti je riadne vyplnený formulár registrácie dražiteľa (www.soga.sk - online aukcie - registračný formulár). Údaje vložené do "Registrácie" nie sú zverejňované, počas predaja sú kupujúci identifikovaní iba podľa nimi zadaného loginu. Dražiteľ súhlasí so spracovaním registračných údajov a so zasielaním informácií k online aukciám.
 • Organizátorom aukcie je Aukčná spoločnosť SOGA spol. s r. o., Medená 16, 811 02 Bratislava, IČO: 35 724 625, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15279/B.
 • Dražené predmety je možné si prehliadnuť od 18. 11. do 24. 11. 2022 vo výstavných priestoroch DOT. Contemporary Art Gallery, Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1, 811 09 Bratislava.
 • Predmety sú označené a popísané na internetových stránkach spoločnosti SOGA (www.soga.sk).
 • Záujemca prihadzuje k cene ponúkaného diela voliteľnú čiastku z ponuky k aktuálnej cene predmetu.
 • Koniec online dražby sa automaticky posúva o 5 minút, pokiaľ v posledných 5 minútach dražby došlo k prihodeniu k cene diela.
 • Dražby uskutočnené v online časti aukcie sú považované za záväzné ponuky, avšak nie za konečné ceny diel. Znamená to, že ak dielo dosiahne na online časti aukcie istú cenu (ponuka môže byť daná aj vo výške vyvolávacej ceny), táto bude záväzná ako vyvolávacia pre živú časť aukcie. Ak o dielo, ktoré už bolo dražené na online časti aukcie, a je predložené na živej časti aukcie nie je v sále záujem, vydražiteľom diela sa stáva dražiteľ, ktorý dal na dielo ponuku v online časti aukcie. Dielo je takto právoplatne vydražené.
 • Kupujúcim môže byť osoba staršia ako 18 rokov.
 • Kombinovaná aukcia je ukončená v živej časti pri každom diele zvlášť vyhlásením licitátorky.

Názov banky: Tatra Banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: 2929826898/1100
Detail platby: meno autora
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898
BIC: TATRSKBX

 • Platba musí byť realizovaná najneskôr 5 dní po skončení aukcie. Vlastníkom diela sa dražiteľ stáva až po zaplatení vydraženej ceny diela. Sumu je možné uhradiť v hotovosti alebo prevodom na účet APPA. Vydražené diela budú vydané ihneď po zaplatení.

Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Asociácie pomoci postihnutým – APPA, občianske združenie, týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) – ďalej len „Nariadenie“ a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Asociácia pomoci postihnutým – APPA, občianske združenie
Na medzi 2/A, 831 06 Bratislava
IČO: 42 173 809
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-33847-1 (ďalej len „APPA“)

Aké informácie zhromažďujeme?

Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • základné identifikačné údaje osoby, od ktorej prijímame finančné prostriedky – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu, e-mail.

Účely spracúvania osobných údajov

Činnosť Asociácie pomoci postihnutým – APPA súvisiaca so získavaním finančných prostriedkov určených na aktivity APPA a jej činnosť a asignácia 2% z daní. Právnym základom spracovávania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

Vyžívanie dát pre marketingové účely

Pre marketingové účely spracovávame kontaktné údaje, ktoré vyplníte pri prihlásení k odberu noviniek (newsletter), a ktoré využívame na zasielanie oznámení. Snažíme sa, aby vás informácie od nás bavili a boli pre vás inšpiráciou, preto je pre nás dôležité poznať vašu reakciu na tieto oznámenia, a preto si spätnú väzbu od nich uchovávame. Odber našich oznámení môžete kedykoľvek odhlásiť. Po úplnom odhlásení (zo všetkých informačných kanálov) už nebudeme Vaše kontaktné osobné údaje využívať na zasielanie oznámení. Všetky osobné údaje použité pre marketingové účely uchovávame po dobu 10 rokov.

Ďalšie poskytovanie dát

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. Všetky nevyhnutné služby ohľadne osobných údajov však nezaisťujeme len vlastnými silami a využívame i služby tretích strán (špecializované spoločnosti).

Kategórie Príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
 • Zamestnanci APPA
 • Externí spolupracovníci APPA
 • Sponzori APPA
 • Partneri APPA
 • Audítor APPA
 • Právnik APPA
 • Účtovník APPA

Ďalej spracovávame vaše osobné údaje v informačných, analytických a marketingových systémoch tretích strán, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre našu činnosť, a to napr.:

 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Google reCAPTCHA
 • Mailchimp

Žiadnej ďalšej tretej strane údaje neposkytujeme za účelom ich ďalšieho spracovania.

Kde dáta uchovávame?

Dáta sú uchovávané na zaheslovaných a antivírusom chránených počítačoch, na internom cloudovom riešení od spoločnosti QNAS, cloudovom riešení Google G Suite a údaje na marketingové účely na serveroch spoločnosti WebSupport a Mailchimp. Zabezpečenie je v plnom súlade s GDPR.

Doba uchovávania osobných údajov

APPA je oprávnená spracovávať osobné údaje dotknutých osôb počas 3 rokov od prijatia finančných prostriedkov a až do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práva; osobné údaje sa archivujú v súlade so zákonom o archívnictve a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spracovávanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len do doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Profilovanie

APPA nevykonáva profilovanie.

Práva dotknutej osoby

 • Právo požadovať od APPA prístup k svojim osobným údajom.
 • Právo na opravu osobných údajov.
 • Právo na vymazanie osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov.
 • Právo na prenos svojich osobných údajov.
 • Právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania).
 • Právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na prijatie finančných prostriedkov zo strany APPA a dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.

Uvedené práva dotknutej osoby sú podrobnejšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a § 19 až § 30 Zákona. Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť v súlade s Nariadením, Zákonom a inými právnymi predpismi. Voči APPA si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami komunikácie. V prípade, ak dotknutá osoba požiadala ústne o poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá soba preukázala svoju totožnosť.

V prípade podnetu alebo žiadosti týkajúcich sa osobných údajov, ako aj v prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás môžete kontaktovať e-mailom na info@appa.sk  

HORE