Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Asociácie pomoci postihnutým – APPA, občianske združenie, týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) – ďalej len „Nariadenie“ a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Prevádzkovateľ osobných údajov

Asociácia pomoci postihnutým – APPA, občianske združenie
Na medzi 2/A, 831 06 Bratislava
IČO: 42 173 809
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-33847-1 (ďalej len „APPA“)


Aké informácie zhromažďujeme?

Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • základné identifikačné údaje osoby, od ktorej prijímame finančné prostriedky – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu, e-mail.


Účely spracúvania osobných údajov

Činnosť Asociácie pomoci postihnutým – APPA súvisiaca so získavaním finančných prostriedkov určených na aktivity APPA a jej činnosť a asignácia 2% z daní. Právnym základom spracovávania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.


Vyžívanie dát pre marketingové účely

Pre marketingové účely spracovávame kontaktné údaje, ktoré vyplníte pri prihlásení k odberu noviniek (newsletter), a ktoré využívame na zasielanie oznámení. Snažíme sa, aby vás informácie od nás bavili a boli pre vás inšpiráciou, preto je pre nás dôležité poznať vašu reakciu na tieto oznámenia, a preto si spätnú väzbu od nich uchovávame. Odber našich oznámení môžete kedykoľvek odhlásiť. Po úplnom odhlásení (zo všetkých informačných kanálov) už nebudeme Vaše kontaktné osobné údaje využívať na zasielanie oznámení. Všetky osobné údaje použité pre marketingové účely uchovávame po dobu 10 rokov.

 

Ďalšie poskytovanie dát

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. Všetky nevyhnutné služby ohľadne osobných údajov však nezaisťujeme len vlastnými silami a využívame i služby tretích strán (špecializované spoločnosti).

Kategórie Príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

 • Zamestnanci APPA
 • Externí spolupracovníci APPA
 • Sponzori APPA
 • Partneri APPA
 • Audítor APPA
 • Právnik APPA
 • Účtovník APPA

Ďalej spracovávame vaše osobné údaje v informačných, analytických a marketingových systémoch tretích strán, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre našu činnosť, a to napr.:

 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Google reCAPTCHA
 • Mailchimp

Žiadnej ďalšej tretej strane údaje neposkytujeme za účelom ich ďalšieho spracovania.


Kde dáta uchovávame?

Dáta sú uchovávané na zaheslovaných a antivírusom chránených počítačoch, na internom cloudovom riešení od spoločnosti QNAS, cloudovom riešení Google G Suite a údaje na marketingové účely na serveroch spoločnosti WebSupport a Mailchimp. Zabezpečenie je v plnom súlade s GDPR.


Doba uchovávania osobných údajov

APPA je oprávnená spracovávať osobné údaje dotknutých osôb počas 3 rokov od prijatia finančných prostriedkov a až do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práva; osobné údaje sa archivujú v súlade so zákonom o archívnictve a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spracovávanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len do doby, na ktorú bol súhlas udelený.

 

Profilovanie

APPA nevykonáva profilovanie.


Práva dotknutej osoby

 • Právo požadovať od APPA prístup k svojim osobným údajom.
 • Právo na opravu osobných údajov.
 • Právo na vymazanie osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov.
 • Právo na prenos svojich osobných údajov.
 • Právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania).
 • Právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na prijatie finančných prostriedkov zo strany APPA a dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje.

Uvedené práva dotknutej osoby sú podrobnejšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a § 19 až § 30 Zákona. Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť v súlade s Nariadením, Zákonom a inými právnymi predpismi. Voči APPA si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami komunikácie. V prípade, ak dotknutá osoba požiadala ústne o poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá soba preukázala svoju totožnosť.

V prípade podnetu alebo žiadosti týkajúcich sa osobných údajov, ako aj v prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás môžete kontaktovať e-mailom na info@appa.sk

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com